Bağla

Sedabal Sakitləşdirici və yuxu nizamlayıcı

Məhsul kodu: 1264 *
39 Azn 54 Azn
Məhsul haqqında
Sakitləşməyin təbii yolu
Xroniki yuxusuzluq əsasən stress, sinir-fiziki gərginlik və psixikanı zədələyən situasiyalarla bağlı olur, uzunmüddət davam edərək insana hədsiz əzab verir.Bəzən onun səbəbini aşkaretmək olmur. Yuxunun pozulmasıin sanın sağlamlığınada təsir edir, ürəkdöyünmələr, əl və ayaqların əsməsi baş verir. Belə insanlar gündüz vaxtı özlərini yorğun hissedir, çox həssas və əsəbiolur, diqqəti və yaddaşı pozulur. Yuxusuzluqdan daha çox yaşlı insanlar əziyyət çəkir.
İndikizamandaçoxinsangərginlikfonundabirneçəəlavəxəstəliklərətutulabilirvəbuxəstəliklərxronikiolaraqdavamedir, bəzəndəkiminsəağırgedişliuzunmüddətdavamedənxəstəliyivarsaoanyenədəgərginliyiartır. Bu haldatəbiibitkilərvəbaləsasındaməcunçoxfaydalıdır. Sedabaltəbiisakitləşdiricivəyuxunizamlayıcıməcunuhərkəsrahatlıqlaistifadəedəbilər.
Tərkibi: Lavanda, dazıotu, mayaotuqozası, hil, melissa, yemişan, çiçəktozu, razyanameyvəsi, bal.
Təsirxüsusiyyətləri: SEDABAL məcun sınanılmışreseptlərəsasındahəkim-fitoterapevt, apiterapevtlərtərəfindənhazırlanmışdır. Sakitləşdirici, sedativvəyuxunizamlayıcıtəsiri var. Tərkibindəkimelissavəlavandahesabınaspazmıaradangötürür. Stresvəgərginliyiaradangötürəcəktrankvilizatortəsirəmalikdir.
İstifadəqaydası: 1-3 yaşlıuşaqlarüçün 2\1 çayqaşığı 2 dəfəyeməkdənəvvəl
3-7 yaşüçün 1 çayqaşığı 2-3 dəfəyeməkdənəvvəl
7-12 yaşüçün 1 desert qaşığı 2 dəfəyeməkdənəvvəlqəbul.
Böyüklər: 1 xörəkqaşığı 2-3 dəfəyeməkdənəvvəlqəbul.
İNDİ SİFARİŞ ET


Gul sifarisi Gul buketi
Haqqımızda Çatdırılma şərtləri Onlayn ödəmə Qaydalar